ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг 

Фізична особа-підприємець Пакентіс Таїсія Анатоліївна, яка діє на підставі  що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 14.12.2017, номер запису: 20690000000041707), платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, іменована надалі «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (або їх уповноважений представник), що прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до вимог ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб. Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання послуг, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:

Договір публічної оферти з надання послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації та проведення заходу, послуг з проживання кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

Прийняття (акцепт) пропозиції – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.

Послуги з організації та проведення заходу – надання Виконавцем послуг, що можуть включати в себе послуги з сервіровки, обслуговування офіціантами, приготування страв, надання приміщень конференц-залу, приміщення ресторану, тощо для проведення заходу Замовника на території ЗКВ «Sobі club»: Київська обл., Вишгородський р-н, Хотянівська селищна рада, вул. Прирічна, 1 (надалі – комплекс).

Послуги з проживання – послуги з тимчасового розміщення Замовника та/або третіх осіб – Гостей, у спеціально обладнаних приміщеннях (номерах) згідно із заявкою на бронювання Замовника в комплексі.

Заявка – документ, який складає єдину форму попереднього замовлення послуг із зазначенням дати та часу проведення заходу, місця (залу) проведення заходу, кількості учасників заходу, переліку послуг, що замовляються, періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і об’єктів розміщення, категорії номерів, прізвища та ініціалів Замовника та/або Гостей, кількості дітей та їх віку, додаткових ліжок та іншої додаткової інформації, що надається Замовником.

Бронювання – попереднє замовлення Замовником послуг у певному обсязі, з метою використання цих послуг в обумовлені  терміни.

Меню-замовлення – документ, який складає єдину форму узгоджених Замовником і Виконавцем послуг із зазначенням загальної суми вартості таких послуг та іншої додаткової інформації, необхідної для надання послуг в порядку визначеному Договором.

Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) послугами.

Учасник заходу – Замовник та/або Гість.

Час заїзду – з 14:00 години дня за місцевим часом.

Час виїзду – до 12:00 години дня за місцевим часом.

Раннє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 8 (вісім) календарних днів і раніше до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Пізнє анулювання – відмова Замовника  від замовлених послуг за 7 (сім) календарних днів і пізніше, але не менше ніж за 24 години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Неприбуття – фактичне неприбуття учасників заходу у  день проведення заходу або ануляція замовлених послуг менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до узгодженої Сторонами дати проведення заходу.

Штрафні санкції – штраф, який сплачується Стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених цим Договором.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги з організації та проведення заходу, послуги з проживання, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх згідно з умовами цього Договору.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом акцепту.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовника замовлених послуг на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

2. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється шляхом подання Замовником заявки будь-яким доступним способом, зокрема, але не виключно, особисто, на електронну пошту, засобами поштового зв’язку, кур’єром, засобами телефонного зв’язку, тощо.

2.2. Після отримання заявки, Виконавець підтверджує можливість її прийняття із визначенням вартості такого замовлення шляхом виставлення рахунку на оплату в розмірі 50% від вартості послуг. Сплата Замовником грошових коштів на підставі рахунку Виконавця, підтверджує згоду Замовника із сумою вартості попередньо замовлених послуг та умовами цього Договору.

Сторони мають право збільшити вказану вартість послуг підписанням Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг.

2.3. Ціни на послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені Договором строки шляхом безготівкового розрахунку, готівкою або із використанням платіжних карток. Бронювання замовлених послуг вважається підтвердженим у випадку здійснення Замовником попередньої оплати згідно рахунку, отриманого від Виконавця.

2.4. Замовник сплачує попередню оплату в розмірі 50% від вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку та зобов’язується здійснити остаточний розрахунок з Виконавцем не пізніше 1 (одного) календарного дня до дати надання послуг згідно узгодженого Сторонами Меню-замовлення із зазначенням загальної суми вартості усіх послуг. Якщо сума не буде внесена в розмірі 100%, то Виконавець розуміє це як відмову  Замовника від надання послуг Виконавцем.

2.4.1. У випадку раннього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 50% від вартості попередньо замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково стягнути штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги. Бронювання анулюється.

2.4.2. У випадку пізнього анулювання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 90% від вартості попередньо замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково стягнути штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги. Бронювання анулюється.

2.4.3. У випадку неприбуття, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 100% від вартості попередньо замовлених послуг або загальної вартості усіх послуг за умови узгодження Сторонами Меню-замовлення, протягом трьох робочих днів з дня отримання вимоги Виконавця. Виконавець має право повністю або частково стягнути штраф за рахунок сплаченої Замовником попередньої оплати без надіслання відповідної вимоги. Бронювання анулюється.

2.5. Зміна узгодженої Сторонами дати або місця проведення заходу, зменшення узгодженої Сторонами вартості попередньо замовлених послуг не допускається.

2.6. За письмовим зверненням Замовника, обрану дату та місце під захід, Виконавець може передати іншому замовнику на умовах перепродажу. У випадку підписання договору та внесення новим замовником попередньої оплати, Замовнику повертаються грошові кошти, на підставі пред’явлення квитанції про внесення попередньої оплати до Договору.

2.7. У разі надання Замовнику додаткових послуг, що не були узгоджені Сторонами в Меню-замовленні, Замовник зобов’язується сплатити вартість цих послуг у повному обсязі відповідно до виставленого Виконавцем рахунку одразу після їх надання якщо оплата здійснюється готівкою або із використанням платіжних карток. У випадку безготівкового розрахунку – не пізніше трьох банківських днів з дати надання таких послуг відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

2.8. У випадку раннього заїзду з 00:00 до 08:00 в день заїзду Замовник додатково оплачує 100% вартості  проживання за добу залежно від категорії обраного об’єкту розміщення (заброньованого номеру). У випадку раннього заїзду з 08:00 до 14:00 номери надаються без додаткової оплати за умови наявності вільних номерів. У випадку гарантованого раннього заїзду з 08:00 до 14:00 Замовник додатково оплачує 100% вартості  проживання за добу залежно від категорії обраного об’єкту розміщення (заброньованого номеру).

2.9. У випадку раннього виїзду з номера з 12:00 до 18:00 за умови наявності вільних об’єктів розміщення (номерів) Замовник додатково оплачує 50% вартості проживання за добу залежно від категорії обраного об’єкту розміщення (заброньованого номеру), виїзд після 18:00 оплачується за вартістю повної доби проживання.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно надавати послуги, які є предметом цього Договору та забезпечити їх якість відповідно до державних стандартів, санітарних норм і правил та інших норм чинного законодавства України;

3.1.2. забезпечити Замовника професійним персоналом і професійним устаткуванням для надання послуг за цим Договором;

3.1.3. виконувати правила техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні послуг за цим Договором;

3.1.4.  забезпечити безпеку учасників заходу;

3.1.5. надати Замовнику необхідну і достовірну інформацію про послуги з проживання, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику та/або Гостю, на його прохання інші пов’язані із проживанням послуги, а також інформувати Замовника та/або Гостя з Правилами проживання, які розміщені Виконавцем в комплексі у загальному доступі.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримати від Замовника інформацію, необхідну для надання  послуг за цим  Договором;

3.2.2. отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

3.2.3. стягнути з Замовника штрафні санкції у випадках та у розмірах, які визначені цим Договором;

2.3.4. Виконавець має право відмовити в поселенні чи достроково припинити надання послуг з проживання у випадках:

– у Замовника та/або Гостя відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи підроблені;

– відсутня оплата за об’єкт розміщення (номер) у встановленому порядку й у необхідній сумі;

– у Замовника та/або Гостя неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому (алкогольному або наркотичному сп’янінні) стані, неадекватно, агресивно поводиться;

– Замовник та/або Гість відмовляється дотримуватись внутрішніх Правил проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для комфортного проживання інших гостей;

– в інших випадках, передбаченим законодавством України та на розсуд Виконавця.

Спірні ситуації вирішує адміністрація комплексу. Якщо ситуацію не видалось врегулювати на місці, тоді адміністрація звертається за допомогою до служби безпеки готелю, правоохоронних органів, а також можливе звернення до суду.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. забезпечувати Виконавця усією інформацією, необхідною для надання  послуг;

3.3.2. узгодити із Виконавцем Меню-замовлення не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг;

3.3.3. надати сценарний план, програму проведення заходу та узгодити його з Виконавцем не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати відповідальну особу за звукове обладнання, яка проводить його установку і забезпечує безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні;

3.3.4. здійснити оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеному цим Договором;

3.3.5. дотримуватись затверджених Правил перебування на території комплексу, що визначені у Додатку №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною;

3.3.6. забезпечити під час проведення заходу громадський спокій і порядок в приміщенні та прилеглих територіях, які використовуються для проведення заходу.

У разі виникнення конфліктів між учасниками заходу та/або представниками державних, громадських, правоохоронних органів, Замовник зобов’язується вжити всі необхідні заходи для усунення цього конфлікту. У разі зриву проведення заходу з вини учасників заходу, Виконавцем претензії не приймаються, сплачені грошові кошти поверненню не підлягають. В такому випадку послуги вважаються наданими якісно, належним чином та у повному обсязі.

3.3.7. у разі пошкодження майна Виконавця відшкодувати вартість майна та додатково сплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від повної вартості цього майна, як компенсацію збитків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку. Фактична вартість пошкодженого майна визначається Виконавцем на підставі фінансових документів та ринкової вартості майна. Вказана Виконавцем вартість майна у квитанції (рахунку), що надається Замовнику для здійснення оплати є остаточною і оскарженню останнім не підлягає.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. здійснювати контроль за повнотою та якістю послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором;

3.5. Сторони мають право вимагати один від одного належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. При виявленні недоліків у наданій послузі, що документально підтверджено з боку Замовника, останній має право за власним вибором вимагати або усунення у визначений ним строк недоліків або відповідного зменшення ціни за надану послугу.

4.3. У разі затримки платежів, строки яких зазначено в цьому Договорі або у відповідних додатках до цього Договору, Замовник виплачує на вимогу Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов’язань.

4.4.  У разі не надання Виконавцем послуг Замовнику(крім випадків форс-мажорного характеру) у дати, вказані у Замовленні, Виконавець зобов’язується повернути всю суму сплаченої передплати.

4.5. При неможливості Виконавцем виконати взяті на себе зобов’язання з проживання (крім випадків форс-мажорного характеру) в заброньованому об’єкті розміщення (номері), Виконавець зобов’язаний розмістити Замовника та/або Гостя в іншому рівноцінному чи більш високої якості об’єкті розміщення (номері). Додаткові витрати, що виникли в зв’язку з цим бере на себе Виконавець.

4.6. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, який виданий відповідним компетентним органом, зокрема, Торговою промисловою палатою України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

5.5. Якщо Замовник не скористався послугами згідно здійсненого бронювання через настання форс-мажорних обставин, що не залежали від Замовника, то Сторони узгоджують іншу дату надання послуг або попередньо сплачена вартість відповідних послуг повертається Замовнику. В даному випадку п. 2.4.3. Договору не застосовується Сторонами.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Моментом укладення цього Договору є дата оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому числі але не виключно умов щодо зміни та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів та порядку перебування на території комплексу.

6.2. Оплата грошових коштів за рахунком, виставленим Виконавцем є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті https://sobiclub.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641-642 Цивільного кодексу України).

6.3. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, а в частині розрахунків – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

6.4. Усі спори, що випливають з цього Договору  або виникають у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

6.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України.

6.6. Підписання додатків до цього  Договору може здійснюватися Сторонами в електронній формі у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» шляхом накладення електронних підписів з обох Сторін. Скан-копії документів мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами. Обмін оригіналами необхідно здійснити не пізніше дати надання послуг Виконавцем.

6.7. Замовник засвідчує, що він (його гості) в належній формі та в повному обсязі повідомлений(і) про склад та зміст його(їх) персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений(і) про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

Додатки до договору:

1. Додаток №1 – Правила перебування на території комплексу.

2. Додаток №2 – Форма заявки.

3. Додаток №3 – Форма Меню-замовлення.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Пакентіс Таїсія Анатоліївна           

юридична адреса: 04209, м. Київ, вул. Озерна, буд. 12, кв. 68

поштова адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с №82

РНОКПП 2866724100

Р/р UA933052990000026002006805534

в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

Додаток №1 до договору публічної 

оферти про надання послуг 

ФОП Пакентіс Таїсія Анатоліївна           

РНОКПП 2866724100

ПРАВИЛА

перебування на території комплексу

1. Усі заходи на відкритих територіях комплексу проводяться з 9.00 до 23.00. Музикальний супровід заходу дозволений виключно з 9:00 до 23:00, після 21:00 рівень звуку повинен бути зменшений, та прибрані баси. Всі вечірні вистави і шоу програми в супроводі музики, можуть проводитися на відкритих майданчиках виключно до 22:00.  Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів на літній терасі ресторану та після 21:00 (музика, програма заходу) не має перевищувати показник у 55 децибел (дБ). При розташуванні апаратури, всі колонки мають бути направленні у протилежний бік від житлових будівель комплексу. 

– Локація Шатер на Дніпрі – колонки мають бути направленні тільки у бік річки. Дозволено виключно фонова музика . Мікрофон категорично ЗАБОРОНЕНО. Прийнятний рівень шуму при проведенні заходів не має перевищувати показник у 50 децибел (дБ). 

– На Локації Бассейн 18м. –  забороняється гучна музика з колонками, дозволено виключно фонова музика. На всіх відкритих локаціях прийнятний рівень при проведенні заходів (музика, програма заходу) немає перевищувати показник у 55 децибел (дБ). 

– На відкритих майданчиках категорично ЗАБОРОНЕНО співати караоке.

Додаткова оплата за продовження заходу становить 3000 грн. за 1 годину. Тарифікація починається з 23:00 годин. Гостям без оплати надається 30 хв. для того, щоб залишити приміщення, які використовувалися для проведення заходу та територію комплексу.

2. Усі заходи, які проводяться у закритих приміщеннях комплексу тривають з 9.00 до 23.00, але за домовленістю, Замовник може продовжити перебування у будівлі ресторану за додаткову плату у розрахунку 2000.00 (дві тисячі  гривень 00 коп.) за одну годину. Тарифікація розпочинається з 23.00 години. Замовнику без оплати надається 30 хв. для того щоб залишити приміщення, що використовувалися для проведення заходу та\або  територію комплексу.         

3. Залишок продукції після банкету-рестораном не зберігається. Всю решту їжі, яка залишається після заходу, Замовник може забрати з собою. Виконавець за залишок їжі відповідальності не несе. Весь збір та упаковка проводитися Замовником (за санітарними нормами Виконавець не надає послуги з пакування залишків їжі).

4. Згідно правил комплексу Замовнику забороняється приносити до закладу громадського харчування продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв (п. 3.8. Правил

роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219). За взаємною згодою Сторін, на певних умовах, Виконавець  надає можливість Замовнику завезти алкогольні і  безалкогольних напої, в запакованому вигляді та при наявності акцизної марки. Кондитерські вироби (торти, коровай, солодощі) вживаються у ресторані, виключно при наданні Сертифікату якості від виробника.

5. Увесь інвентар, або речі, що використовувалися Замовником чи його уповноваженою особою, під час проведення банкету, мають бути прибрані одразу по закінченню заходу. За неприбрані чи залишені без нагляду речі та\або інвентар – Виконавець відповідальності не несе.

6. У разі проведення Замовником заходу у Банкетній залі ресторану (перший поверх будівлі ресторану), 1\2 частина літньої тераси ресторану надається, на час проведення заходу для користування, Замовнику без оплати. З 21:00 для Банкетної зали ресторану працює тільки  головний вхід до ресторану, всі інші двері зачиняються. За наданою згодою Виконавця, Замовник може зайняти всю терасу, сплативши орендну плату у розмірі 15 000 грн. Вартість оренди тераси біля залу Панорамний складає 40000 грн.  (пт.-нд., святкові дні) та  28000 грн. (пн.-чт.).

7. Затверджене меню поширюється лише на ту кількість гостей, яка вказується в ньому вказується. Для всіх додаткових гостей, організаторів і супроводжуючого персоналу цього заходу, складається окреме меню.

8. Використання свічок дозволяється виключно в колбах, вище ніж самі свічки. Виключенням є обряд запалювання сімейного вогнища і харчовий феєрверк на весільний торт. Категорично заборонені “Небесні ліхтарики”. Салюти та феєрверки в обов’язковому порядку узгоджуються з Виконавцем. Забороняється приносити з собою зброю, вогненебезпечні, вибухові ,в тому числі піротехнічні вироби, легкозаймисті, отруйні, токсичні речовини. Виявлення на територія комплексу вогняні предмети, без узгодження з Виконавцем, миттєво вилучається службою безпеки.

9.  За бажанням Замовника провести запуск салютів,  вогнів, куль, проведення шоу (все що пов’язано з вогнем), дим в залі ресторану, свічки, холодні вогні, запалювання букв і т.д. – всі можливості проведення такого заходу підлягають в обов’язковому порядку узгодженню і обговоренню з Виконавцем. У випадку, якщо Виконавець  не був попереджений і не надав дозволу та\або було порушено попередні домовленості щодо умов проведення таких заходів, Виконавець має право відмовити в проведенні таких запусків.

10. Забороняється використовувати при флористиці  і декорації: двухсторонній скотч, скоби стиплера, клей та інші предмети,  які  шкодять інвентарю. При зборі букетів і будь-якого іншого інвентарю використовується поверхня, яка  накрита скатертиною або клейонкою. Заборонено робити все це на підлогах, столах і т.д.  Після закінчення приготування локацій до проведення банкету, потрібно прибирати за собою (листя, стрічки, тирса і т.д.)

11. Монтажні \ демонтажні роботи, які проводяться до 8.00 чи після 23.30, коли закінчився захід, оплачуються із розрахунку 600 грн. за кожну годину.

12. Для налаштування апаратури і підготовки вокалу, надається певний час, який обговорюється за 2 (два) календарні дні. Групи, які знаходяться на банкетах повинні мати з собою подовжувачі, розподільник для електрики,  тран (накладка , яка закриває великі дроти) для кабелю .

13. Категорично забороняється використовувати у приміщеннях ресторану МЕТАФАН,  паперове шоу, пелюстки троянд, хлопавки. Якщо все перераховане використовується на вулиці, то Виконавцем стягується додаткова плата за прибирання. Також забороняється використовувати спец.ефекти, холодний лід або дим, оскільки при їх використанні доводиться відключати пожежну сигналізацію, і комплекс залишається без пожежної безпеки.

14. Категорично забороняється використовувати будь-які споруди (подіуми, об’ємні та великогабаритні фігури) на трав’яних покриттях.

15.  Замовник  може привезти з собою фрукти до 10 кг. Спеціальне обслуговування Виконавцем  такого роду послуг – 100 грн. за  1кг.

16.  Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені речі гостями. Велике прохання контролювати і стежити за подарованими речами під час заходу і після його закінчення.

14. Для надання послуг з обслуговування банкету, залучаються офіціанти із розрахунку 1 офіціант на 10-12 осіб. За бажанням Замовника, кількість офіціантів збільшується за додаткову плату.

15. Замовник зобов’язується надати сценарний план проведення заходу та узгодити його з Виконавцем. Надати відповідальну особу з боку Замовника по монтажу і демонтажу обладнання. Надати звукове обладнання, провести його установку і забезпечити безперебійне проведення заходу. Залучаючи третіх осіб для надання послуг за цим Договором, Замовник залишається відповідальним за їх дії, як за свої власні.

16. На території комплексу заборонено привозити та користуватися своїми кальянами.

17. На території комплексу заборонено знаходиться з домашніми тваринами. При порушенні правил комплексу, Замовник несе повністю відповідальність за тварин самостійно.

18. При проведенні заходу у залі Панорама забороняється виносити та вмикати звукове обладнання на терасі зали. Виключення надається тільки для супроводу виїзної церемонії молодят. За використання  звукового обладнання у інших випадках стягується штраф 3000 грн.

Замовник зобов’язується ознайомити із правилами запрошених ним гостей та залучених третіх осіб.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Пакентіс Таїсія Анатоліївна           

юридична адреса: 04209, м. Київ, вул. Озерна, буд. 12, кв. 68

поштова адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, а\с №82

РНОКПП 2866724100

Р/р UA933052990000026002006805534

в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

ДОДАТОК №2 (завантажити)